Obecné informace:

Náležitosti projektové dokumentace

Rozsah a forma projektu stavby se může lišit podle druhu a náročnosti stavby a také podle umístění uvažovaného staveniště (klasifikace dle Územně plánovací dokumentace). Skladbu projektové dokumentace stanovuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, popř. vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, jedná se zejména o tyto části PD:

  • Návrh stavby, architektonická studie
  • Dokumentace pro územní řízení, územní souhlas
  • Dokumentace pro stavební povolení, popř.ohlášení stavby (popř.tzv.jednostupňový projekt)
  • Dokumentace pro realizaci stavby
  • Dokumentace pro výběr dodavatele
  • Dokumentace skutečného provedení stavby
  • Dokumentace stávajícího stavu – pasport stavby

Projektová dokumentace je zpracovávána digitálně. Výkresy jsou tvořeny ve 2D prostředí AutoCADu, textová část v textovém editoru Word. Celý projekt můžete kromě tištěné podoby obdržet i v digitální podobě ve formátu PDF.

SITUACE
ILUSTRATIVNÍ FOTO

Individuální přístup ke stavebníkům:

NÁVRH DISPOZICE

Respektuji přání a rozumné požadavky stavebníků při návrhu stavby a vnitřní dispozice, jejich finanční možnosti.

Pokud si přinesete obrázek domu z časopisu, navrhnu Vám, s přihlédnutím k Vašim konkrétním představám a požadavkům, dům co nejpodobnější.

Zajistím pro Vás 3D-vizualizaci návrhu stavby pro Vaši věrnou představu.

Cena projektů:

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

Cena projektové dokumentace bude stanovena individuálně podle náročnosti stavby a požadovaného rozsahu projektové dokumentace.